School Support & Beyond
Sat, 04/05/2014 - 15:09

At the end of March Chris Hendriks of SOZ and two representatives of School Support & Beyond (SS&B) paid a visit to Kalwala. The objective was on one hand to introduce the representatives of SS&B to the staff of the schools and the Ministry officials – SS&B finances and supports the Schoollunch project that aims at supplying all pupils and students of Kalwala schools (altogether they count up to more than 1000 by now) with a healthy meal during schooldays. On the other hand we wanted to discuss the recent developments and see what impact they have on the priorities for the years to come.

Tot slot hebben we de gelegenheid benut om apparatuur en leermiddelen mee te nemen en een korte cursus projectmatig werken te geven aan schoolhoofden en beoogde projectleiders. We gaan kort in op de belangrijkste ontwikkelingen in.

Zoals eerder aangegeven onderkent de Zambiaanse overheid in toenemende mate dat een verdere uitbouw van het beroepsonderwijs belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het land. Gekozen is voor een structuur waarbij het middelbaar onderwijs twee 'paden' kent: een academisch pad dat in principe opleidt voor het tertiair onderwijs en een beroepsgericht (vocational) pad. SOZ is blij met deze keuze omdat met name op het dunbevolkte platteland alleen met een verregaande integratie van de diverse schooltypen een voldoende mate van schaalgrootte kan worden gerealiseerd. Daarnaast geeft de structuur een basis om het grote statusverschil tussen 'white collar jobs' en 'blue collar jobs' te beperken. Zoals het rooster op de foto laat zien is in Kalwala de integratie van het beroeps onderwijs in de Secondary School – als één van de eerste in Zambia – al een feit. De lokale gemeenschap is erg blij met het feit dat nu iedereen die de lagere school verlaat – dat geldt niet alleen voor de plaatselijke lagere school maar ook voor de scholen in de omliggende dorpen – een plaats krijgt op de middelbare school.

De beroepsopleidingen die nu worden aangeboden zijn: bricklaying (metselaar), metalwork (metaalbewerking), woodwork (houtbewerking) en agriculture (landbouw). Deze laatste opleiding krijgt door het Schoollunch project een impuls omdat de leerlingen door de omvang van de schooltuin in de praktijk geconfronteerd worden met aspecten als planning en andere zaken die met schaalgrootte samenhangen.

In het kader van het Schoollunch project is door de leerlingen een schooltuin aangelegd. Zoals de foto van het maisveld laat zien kan gerekend worden op een goede oogst die dadelijk de basis gaat worden voor de lunch die de leerlingen dagelijks geserveerd gaan krijgen. De schooltuin wordt geleid door de docent van het vak landbouw. Er zijn natuurlijk wat aanloop problemen – zoals het onkruid dat geen rekening houdt met de schoolvakantie in december – maar de verwachting is dat op termijn de school meer kan produceren dan het zelf nodig heeft zodat met de verkoop van een deel van de oogst andere kosten afgedekt kunnen worden.

De fundering van de 'dining hall' is vrijwel gereed. De omvang van de hal moest worden bijgesteld ten opzichte van eerdere plannen omdat meer en meer leerlingen uit de omliggende regio naar de school komen. We komen nog terug op de strategische beleidskeuzen die samenhangen met de groei van de school.

Het administratieve blok (zie foto), dat volledig door de leerlingen van de school gebouwd wordt, nadert zijn voltooiing. Hoewel de bouw nog niet is afgerond wordt de ruimte tijdelijk benut om een klas van de middelbare school in onder te brengen. Zeker niet een gewenste situatie maar alternatieven zijn niet echt voor handen. Het Ministerie heeft toegezegd een aantal klaslokalen bij te bouwen. De notebooks waarmee een aantal werkplekken voor docenten zouden worden gerealiseerd zijn in verband met het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de staff room voorlopig toegevoegd aan het computerlab dat na schooltijd gebruikt kan worden door medewerkers van de school.

Doordat nabij de school de nieuwe hoofdstad van de provincie wordt gerealiseerd is sprake van een explosieve groei. Om de watervoorziening te kunnen garanderen is een stuwmeer aangelegd. Het water uit het meer zal primair voor drinkwater maar daarnaast ook voor bevloeiing van de schooltuin worden gebruikt.

Eerder werd gerefereerd aan de sterke groei van met name de middelbare school. De aanzuigende werking die de school laat zien is weliswaar gunstig in de zin dat nu meer kinderen een afgeronde opleiding kunnen krijgen, maar het geeft ook problemen. Zo zijn er steeds meer leerlingen die van ver komen. Lopend moeten zij een afstand afleggen van 10 tot 15 kilometer. Omdat dit bijna onmogelijk is – het zou tot 6 uur per dag kosten – blijven een aantal leerlingen in Kalwala overnachten. Voor de jongens is dat een beperkt probleem; zij vinden wel een slaapplek ergens in het dorp. Voor meisjes is het echter ongewenst dat zij zonder slaapplaats en toezicht ergens de nacht doorbrengen. Voor de meest urgente groep is daarom een tijdelijke voorziening gerealiseerd in een opslagruimte van de school (de foto toont een aantal van hen in de betreffende ruimte). Bedden zijn er niet en sanitaire voorzieningen van de school worden gebruikt. Duidelijk geen ideale situatie. Daarom hebben we met het hoofd van de school en de lokale autoriteiten een project uitgewerkt dat moet resulteren in een adequate overnachtingsmogelijkheid voor een beperkte groep studenten. Met de voorzieningen die nu binnen het Schoollunch project gerealiseerd worden kan de interne studenten de mogelijkheid worden geboden om in de ochtend en avond

Het projectvoorstel – gezocht zal gaan worden naar organisaties of personen die het project (mede) willen financieren – zal binnenkort op deze website gepubliceerd worden.

Een aantal keren is gerefereerd aan de sterke groei van de school. Deze groei heeft voordelen. Zo krijgen nu meer kinderen een afgeronde opleiding en kan door de omvang een breder pakket aan opleidingen worden aangeboden zonder dat dit tot inefficiënte inzet van apparatuur en docenten leidt. Maar het nadeel is met name de grotere afstand tussen huis en school. In plaats van het toenemende aantal leerlingen zou het beter zijn om het concept naar andere plaatsen in de regio te kopiëren op een zodanige wijze dat een min of meer optimale omvang gecombineerd wordt met een 'acceptabele' reistijd – hoewel met de bevolkingsdichtheid waar we over spreken ook dan nog voorzieningen voor overnachting nodig zullen zijn. Het zal nog een aantal jaren duren maar het is goed het ideaal plaatje als stip aan de horizon voor ogen te hebben.

Onderstaand youtube filmpje geeft een overzicht van het scholencomplex in de huidige ontwikkelingsfase.