SOZ wordt door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent onder andere dat schenkingen voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn. Schenkingen kunnnen worden opgenomen in het daartoe bestemde veld op het belastingformulier en worden dan in mindering gebracht op het bruto inkomen.

Daarnaast betaalt een ANBI bij erven geen successierechten en is zij vrijgesteld van vormen van belastingen waar bedrijven aan onderhevig zijn.

Ten aanzien van de aftrekbaarheid van giften nog het volgende:

  • een gewone gift kunt u aftrekken voor zover deze een drempelbedrag (gelijk aan 1% van uw totale inkomen) overschrijdt en niet meer bedraagt dan 10% van uw drempelinkomen;

  • een periodieke gift die gedurende minimaal 5 jaar wordt gedaan is volledig aftrekbaar. U downloadt hiervoor een formulier vanaf de website van de belastingdienst (wij kunnen u dit formulier ook toesturen), vult hierop uw persoonlijke gegevens in en stuurt het ons toe. Het deel dat voor uw administratie bestemd is ontvangt u van ons ingevuld en ondertekend terug.

Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl/giften). Indien er nog vragen zijn dan helpen wij u graag (een email is voldoende).

ANBI status

SOZ heeft geen betaalde medewerkers. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Ook het bestuur ontvangt geen betaling voor haar werkzaamheden.

 

Het bankrekening nummer van de stichting is:

83 11 35 565   t.n.v. St Onderwijsprojecten Zambia Schiedam

IBAN: NL91ABNA0831135565

Het fiscaal nummer (RSIN) van de stichting is: 8214.97.492