Doel van het project is het opzetten van een school voor lager beroepsonderwijs (een 'craftschool'). De instroom bestaat uit 'grade 9 schoolleavers', leerlingen die na klasĀ 9 de lagere school verlaten en die op basis van de eindexamenresultaten niet toegelaten zijn tot de middelbare school. Zij hebben weliswaar een algemene basisopleiding achter de rug maar zijn niet opgeleid voor een echt beroep. De craftschool biedt ze de mogelijkheid om in twee jaar een beroep te leren. Daarna is er voor hen die dit willen een extra jaar dat gericht is op het opzetten van een eigen bedrijf. Hoewel in het projectplan nog uitgegaan wordt van vier opleidingen die alle in 2011 zullen starten is er inmiddels een meer geleidelijke planning gemaakt. Deze houdt in dat in 2011 gestart wordt met een opleiding 'constructie en bouwen'. In 2012 zal in het kader van deze opleiding een kleine produktie eenheid worden opgezet. Deze produktie eenheid zal - onder andere - de gebouwen realiseren voor de opleiding 'landbouw en veelteelt'. Ook aan deze tweede opleidng zal een produktie eenheid gekoppeld worden.

Naast het primaire doel - het opzetten van de school zelf - zijn er twee afgeleide doelen:

- het bijdragen aan de discussie die op dit moment in Zambia gevoerd wordt rond de inrichting van het onderwijs en die een raamwerk moet opleveren waarin ook de component (lager en middelbaar) beroepsonderwijs is ingevuld. Lastig hierbij is dat het platteland dun bevolkt is maar dat desondanks gestreefd moet worden naar beroepsonderwijs 'binnen loopafstand', zodat de binding met de regio bewaard blijft. Dat betekent dat scholen relatief klein zijn, wat op gespannen voet staat met aspecten die gebaat zijn bij schaalgrootte zoals de diversiteit aan opleidingen, de beschikbaarheid van practicum voorzieningen en dergelijke.

- het bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio. Initiatieven waaraan in relatie hiertoe gedacht wordt zijn het ondersteunen van mensen die een eigen bedrijf willen opzetten, het verkopen van materialen die op 800 km in de hoofstad gehaald moeten worden en dergelijke.

Het project is besproken met Teveta, de landelijke organisatie die zorg draagt voor curriculum ontwikkeling en accreditatie, en met de verschillende ministeries. Bij deze laatste gesprekken wordt met name de vraag geadresseerd hoe de school op termijn overgedragen kan worden aan de Zambiaanse overheid.