Praktijkstage

In september is de eerste groep studenten van de opleiding Bricklaying and Plastering (metselaar en stucadoor) begonnen aan hun praktijkstage. Zij doen deze stage bij de bouw van een nieuw opleidingsinstituut voor leraren, ongeveer 20 km van hun school. Het is een - voor die streek - groot project, waar zij met veel aspekten van de bouw in aanraking komen.

Formele start

De school is klaar om formeel te starten. Na de theorielokalen is ook het gebouw voor praktijkoefeningen opgeleverd (foto 1, 2, 3 en 4). Het meubilair is in eigen beheer geconstrueerd (foto 6). Voor de opleiding ´metselaar en stukadoor´ zijn alle voorbereidingen getroffen. De leerlingen hebben zelf stenen gemaakt (foto 3 rechts) en het grootste deel van de gereedschappen zijn aangeschaft (foto 6). Het wachten is op de definitieve goedkeuring van Teveta – de Zambiaanse accreditatie organisatie voor beroepsonderwijs.


Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Zoals meestal in projecten zijn er ´bemoedigende´ ontwikkelingen en zaken waarvan je gehoopt had dat het sneller en gemakkelijker zou zijn gegaan. Van beide een voorbeeld.

De Stichting Joy of a Toy helpt de weeskinderen van Kalwala Village. Eerder was in dat verband al een weeshuis opgezet. Bij dit weeshuis is nu een verbeterde was- en toiletvoorziening gerealiseerd. Hierbij is een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in sanitatie en hygiëne. De toiletblokken zijn namelijk voorzien van moderne septic tanks. De kennis over het bouwen van septic tanks was in de regio niet aanwezig. Deze moest van elders komen. Door nu de studenten en docenten van de bouwopleiding intensief te betrekken bij de realisatie van de septic tanks, is deze kennis in de toekomst ook beschikbaar bij volgende bouwprojecten. Zoals de bouw van de docenten huizen later dit jaar. Op die wijze wordt de aantrekkelijkheid van leven op het platteland vergroot. Foto 7 laat de septic tank zien; zichtbaar is dat het afval water in twee stappen gereinigd wordt.

Kalwala Village ligt in een plattelandsgebied met een lage bevolkingsdichtheid. Voor het lager onderwijs is dit geen probleem – de lagere scholen zijn zo over het gebied gespreid dat ieder kind binnen een redelijke loopafstand lager onderwijs kan volgen. Voor het vervolgonderwijs ligt het moeilijker. De schaalgrootte is het belangrijkste probleem. Niet alleen omdat een deel van de leerlingen die van de lagere school komen geen vervolgonderwijs volgen of naar elders gaan maar vooral ook omdat het vervolgonderwijs een aanzienlijke mate van differentiatie kent. Globaal bestaat het vervolgonderwijs uit het middelbaar onderwijs – de High School; voorbereidend op het tertiair onderwijs – en het beroepsonderwijs – de Trade School. Beide zullen beperkt in omvang zijn, er van uitgaande dat de scholen een gebied met een straal van maximaal 10 kilometer bedienen. Neem hierbij de behoefte aan gespecialiseerde docenten plus de noodzakelijke maar kostbare voorzieningen voor praktische oefeningen en het zal duidelijk zijn dat de schaalgrootte een kritische parameter is. Dit is de belangrijkste reden om er – met name in plattelandsgebieden – voor te pleiten het gehele spectrum aan vervolgonderwijs onder te brengen in één enkel instituut: de School voor Vervolg Onderwijs (School for Continuing Education). Deze keuze heeft de potentie in zich om expertise en leermiddelen optimaal in te zetten. Impliciet betekent deze benadering dat het instituut onder één ministerie zal vallen. Het Ministerie van Onderwijs is hiervoor het meest voor de hand liggend. Het is in Zambia echter tot nu toe niet gebruikelijk dat beroeps onderwijs onder het Ministerie van Onderwijs ressorteert. Hoewel verschillende functionarissen uit het onderwijsveld en de overheid hun steun voor het beschreven concept hebben uitgesproken, en het op zeer beperkte schaal ook elders in het land al is geïmplementeerd, is er vanuit het ministerie nog geen instemming met het formeel starten van een School for Continuing Education. Met name het Hoofd van de plaatselijke lagere school, Lackson Kwangu, spant zich bijzonder in om goedkeuring op korte termijn te verkrijgen. 
 
Op onderstaande foto: Lackson Kwangu (links; hij co-ordineert het project ter plaatse en draagt zorg voor de communicatie met de overheid) en Ireen Kalwala (rechts; zij is verntwoordelijk geweest voor de bouw van de school); een docent laat zien welke bedrijfskleding voor de leerlingen is aangeschaft. SOZ wil in hen graag allen bedanken die bijgedragen hebben aan de realisatie van de school.
 
Start metsel opleiding

De bouw vordert gestaag. Het blok met twee practicum lokalen (zie foto´s boven) en de daarbij behorende opslag ruimte is halverwege. Medio februari zal het worden opgeleverd.

De eerste groep van 20 studenten begint in de tweede helft van januari met hun opleiding ´metselaar´ (bricklaying and plastering; op de foto hiernaast de aankondiging op een plaatselijke lagere school). Zij zullen voor het verkrijgen van een landelijk erkend diploma over twee jaar een examen afleggen. Het ligt in de bedoeling om aan de basis opleiding korte middag/avond cursussen toe te voegen voor hen die een bredere aanbod aankunnen. Voorbeelden van dergelijke cursussen zijn: elektrische huisinstallaties, watersystemen en dergelijke. Wij komen graag in contact met mensen die dergelijke korte cursussen willen ontwikkelen en eventueel een keer ter plaatse willen verzorgen.

Verder is het plan opgevat om een middelbare school (High School) op te zetten in Kalwala Village. Met het Ministerie van Onderwijs zijn gesprekken gaande om de Trades School en de High School samen organisatorisch onder te brengen in één instituut. Met de gesprekken wordt onder meer beoogd het beroepsonderwijs een meer duidelijke positie te geven in het landelijke onderwijsaanbod.

Algemene vooruitgang

In augustus en september hebben Marianne Willeboordse en Chris Hendriks het project in Kalwala Village bezocht. De voortgang was bemoedigend. Het eerste blok van vijf theorielokalen is geheel klaar. Dat wil zeggen dat het gebouw er staat. Aan de inrichting, in de vorm van tafels, stoelen, schoolbord en dergelijke wordt nog gewerkt. Het zal echter geen probleem zijn ook dit deel af te hebben voordat in januari 2011 de eerste groep start.


 

 
Bovenstaande 360 graden foto geeft een goed beeld van het schoolgebouw in de omgeving. Daarop is ook te zien dat rechts van de leslokalen de voorbereidingen worden getroffen voor een tweede blok: de prakticum lokalen.
 
De school valt onder de verantwoordelijkheid van een stichting (L.M. Kalwala Community Centre) en heeft als naam gekregen: Kalwala Trades School. Namens genoemde stichting wordt het dagelijks bestuur van de school uitgevoerd door een committee onder voorzitterschap van de heer Kwangu (rechts op naastgeplaatste foto), waarnemend hoofd van de nabij gelegen lagere school. Dit committee heeft inmiddels een Strategisch Plan (beschikbaar onder ´Documenten´) voor de komende 4 jaar opgesteld. Tevens heeft zij een aanvraag voor accreditatie ingediend bij Teveta (www.teveta.org.zm), de organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking van het beroepsonderwijs in Zambia.
Zaken waaraan nog gewerkt wordt zijn de werving van docenten, de aanschaf van boeken en onderwijsmateriaal en het formaliseren van de relatie tussen de school en de Zambiaanse overheid.

 


Het project heeft de volledige steun van de lokale gemeenschap. De waardering voor de initiatieven van SOZ wordt onder andere zichtbaar in de gemeenschappelijke afscheidsmaaltijd.

Muren

De ruwbouw is klaar. Hierna gaat het dak erop en kunnen de muren worden gestuckt.

Pagina's