September 2013

Dit jaar wordt door de studenten een 'office-block' gebouwd. Hierin zijn kantoorruimten ondergebracht voor zowel de Secondary School als voor de School voor Continuing Education. Daarnaast is in het complex een docentenkamer opgenomen. Deze is bedoeld voor alle docenten en zal hen onder andere computer voorzieningen bieden.

Op de eerste foto poseert de projectleider - Lackson Kwangu, Headteacher van de Secondary School - met terechte tevredenheid voor het in aanbouw zijnde gebouw. De studenten van de opleiding metselaar op de andere foto's stralen een vergelijkbare trots uit.

De scholen van Kalwala staan in een dunbevolkt gebied. Dat betekent dat veel leerlingen van ver komen. Voor sommigen van hen is de afstand zo groot dat zij niet dagelijks van en naar huis kunnen lopen. Doordeweeks slapen zij daarom in een hoekje van de opslagruimte voor lesmateriaal (op de foto wat spullen van hun tijdelijk nachtonderkomen). In het weekend gaan ze naar hun ouders.

Het Schoollunch project - binnenkort verschijnt meer informatie over de uitvoering hiervan - zal hen tegemoet komen voor wat betreft de maaltijden. Daarnaast willen we de komende maanden een nieuw project beschrijven dat tot doel heeft een jongens en een meisjes slaapzaal te bouwen en in te richten. Wij hopen daarvoor sponsoren te kunnen vinden zodat er in de loop van volgend jaar een redelijk week-onderkomen beschikbaar is voor studenten die veraf wonen

Februari 2013

De school ontwikkelt zich nog steeds goed. De opleiding tot metselaar - met een duur van 1 jaar - start nu voor de derde keer. Alle studenten kunnen na hun studie gemakkelijk werk vinden. Er wordt veel gebouwd in de regio. Dat is mede doordat het nabijgelegen Chinsali als hoofdstad is aangewezen van de nieuwe provincie Muchinga. Naast de bouw opleiding wordt dit jaar ook gestart met een opleiding metaalbewerking en een cursus computergebruik.

 

Het 'computer laboratorium' is recentelijk ingericht door Chris Hendriks (SOZ) en de informatica docent van de school, Dalitso Mwale. Verschillende andere docenten van de school hebben daarbij geholpen (foto links). De leerlingen werken op een eigen notebook en hebben daarnaast een scherm waarop te zien is wat de docent op zijn notebook voordoet. De studenten zijn erg enthousiast over het computer onderwijs op deze manier.

Het computer-lab is een mooi voorbeeld van de synergie tussen de verschillende scholen: het lab wordt gebruikt voor de reguliere lessen van de middelbare school en voor de computer cursus van de vakschool. Daarnaast zullen er cursussen gegeven worden voor mensen van buiten beide scholen.

   

Naast de reguliere lessen worden ook de voorzieningen uitgebreid die het onderwijs meer compleet maken. Op de linker foto is de bibliotheek te zien. Op de rechter foto wordt begonnen met schoonmaken en egaliseren van het nieuwe sportterrein.

 

Op vrijdag 8 februari 2013 heeft het Ministerie formeel de verantwoordelijkheid  voor de school overgenomen De officiële naam van de school is sindsdien: School for Continuing Education. Het Ministerie onderkent het belang van goed beroepsonderwijs, niet alleen in de stedelijke gebieden maar ook op het platteland. Het belang dat het Ministerie hecht aan het onderwijs op het platteland wordt onder andere zichtbaar in de kwaliteit van de docenten die op de School for Continuing Education en de Secondary School zijn aangesteld.

Op de foto's de verschillende genodigden die een toespraak houden. Op de eerste twee foto's zijn achtereenvolgens aan het woord: de Provincial Education Officer en de Chief van het gebied (in de traditionele structuur is hij de hoogste leider; het daarbij behorende aanzien heeft hij ook nu nog).

Het programma omvatte naast de officiele opening van de school ook het overhandigen van de diploma's aan de geslaagde studenten (derde foto). En natuurlijk was er tijd ingeruimd voor wat ontspanning in de vorm van een demonstratie van traditionele dansen.

 

 

Aan het slot van de ceremonie werd het computer-lab officieel geopend. De genodigden krijgen een korte demonstratie van de manier waarop de toekomstige generaties leerlingen in Kalwala met de mogelijkheden van de computer kennis zullen gaan maken.

 

Oktober 2012

De opleiding tot metselaar is zijn tweede jaar ingegaan. De eerste groep heeft begin 2012 de cursus afgerond en een nieuwe lichting schoolverlaters is van start gegaan. Business as usual dus. Dat heeft als voordeel dat er voor de docenten en leiding wat meer tijd beschikbaar is om nieuwe opleidingen voor te bereiden. Daarover later meer.

 

Naast de Trades School is begin van het jaar een Secondary School (middelbare school) van start gegaan. De bouw is gesponsord door de Nederlandse stichting Joy of a Toy. De foto's tonen voorbereidingen en feestelijkheden bij de opening. Voor de lokale gemeenschap betekent het dat er voor alle leerlingen van de lagere scholen in de regio de mogelijkheid is om in de eigen omgeving hun opleiding te vervolgen.

 

Het ideaal is dat het hele pallet aan onderwijs verzorgd wordt door het Ministerie van Onderwijs. Op die manier kan samenhang tussen beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs gewaarborgd worden. Daarnaast kunnen op die manier schaalvoordelen bereikt worden. Zeker op het platteland is dit belangrijk om het onderwijs betaalbaar te houden. Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend maar traditioneel viel het lager beroeps onderwijs niet onder het Ministerie van Onderwijs. Sterker nog, er was geen duidelijke plaats voor dit toch belangrijke deel van het onderwijs aanbod.

Met trots laat het Hoofd van de scholen zien dat er ten aanzien van dit aspect stappen gezet worden. In opdracht van het Ministerie is er een signpost geplaatst die laat zien dat het dorp op onderwijsgebied een vooraanstaande positie inneemt en dat het Ministerie zich verantwoordelijk voelt voor het gehele aanbod.

November 2011

In september is de eerste groep studenten van de opleiding Bricklaying and Plastering (metselaar en stucadoor) begonnen aan hun praktijkstage. Zij doen deze stage bij de bouw van een nieuw opleidingsinstituut voor leraren, ongeveer 20 km van hun school. Het is een - voor die streek - groot project, waar zij met veel aspekten van de bouw in aanraking komen.

Mei 2011

De school is klaar om formeel te starten. Na de theorielokalen is ook het gebouw voor praktijkoefeningen opgeleverd (foto 1, 2, 3 en 4). Het meubilair is in eigen beheer geconstrueerd (foto 6). Voor de opleiding ´metselaar en stukadoor´ zijn alle voorbereidingen getroffen. De leerlingen hebben zelf stenen gemaakt (foto 3 rechts) en het grootste deel van de gereedschappen zijn aangeschaft (foto 6). Het wachten is op de definitieve goedkeuring van Teveta – de Zambiaanse accreditatie organisatie voor beroepsonderwijs.


Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Zoals meestal in projecten zijn er ´bemoedigende´ ontwikkelingen en zaken waarvan je gehoopt had dat het sneller en gemakkelijker zou zijn gegaan. Van beide een voorbeeld.

De Stichting Joy of a Toy helpt de weeskinderen van Kalwala Village. Eerder was in dat verband al een weeshuis opgezet. Bij dit weeshuis is nu een verbeterde was- en toiletvoorziening gerealiseerd. Hierbij is een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in sanitatie en hygiëne. De toiletblokken zijn namelijk voorzien van moderne septic tanks. De kennis over het bouwen van septic tanks was in de regio niet aanwezig. Deze moest van elders komen. Door nu de studenten en docenten van de bouwopleiding intensief te betrekken bij de realisatie van de septic tanks, is deze kennis in de toekomst ook beschikbaar bij volgende bouwprojecten. Zoals de bouw van de docenten huizen later dit jaar. Op die wijze wordt de aantrekkelijkheid van leven op het platteland vergroot. Foto 7 laat de septic tank zien; zichtbaar is dat het afval water in twee stappen gereinigd wordt.

Kalwala Village ligt in een plattelandsgebied met een lage bevolkingsdichtheid. Voor het lager onderwijs is dit geen probleem – de lagere scholen zijn zo over het gebied gespreid dat ieder kind binnen een redelijke loopafstand lager onderwijs kan volgen. Voor het vervolgonderwijs ligt het moeilijker. De schaalgrootte is het belangrijkste probleem. Niet alleen omdat een deel van de leerlingen die van de lagere school komen geen vervolgonderwijs volgen of naar elders gaan maar vooral ook omdat het vervolgonderwijs een aanzienlijke mate van differentiatie kent. Globaal bestaat het vervolgonderwijs uit het middelbaar onderwijs – de High School; voorbereidend op het tertiair onderwijs – en het beroepsonderwijs – de Trade School. Beide zullen beperkt in omvang zijn, er van uitgaande dat de scholen een gebied met een straal van maximaal 10 kilometer bedienen. Neem hierbij de behoefte aan gespecialiseerde docenten plus de noodzakelijke maar kostbare voorzieningen voor praktische oefeningen en het zal duidelijk zijn dat de schaalgrootte een kritische parameter is. Dit is de belangrijkste reden om er – met name in plattelandsgebieden – voor te pleiten het gehele spectrum aan vervolgonderwijs onder te brengen in één enkel instituut: de School voor Vervolg Onderwijs (School for Continuing Education). Deze keuze heeft de potentie in zich om expertise en leermiddelen optimaal in te zetten. Impliciet betekent deze benadering dat het instituut onder één ministerie zal vallen. Het Ministerie van Onderwijs is hiervoor het meest voor de hand liggend. Het is in Zambia echter tot nu toe niet gebruikelijk dat beroeps onderwijs onder het Ministerie van Onderwijs ressorteert. Hoewel verschillende functionarissen uit het onderwijsveld en de overheid hun steun voor het beschreven concept hebben uitgesproken, en het op zeer beperkte schaal ook elders in het land al is geïmplementeerd, is er vanuit het ministerie nog geen instemming met het formeel starten van een School for Continuing Education. Met name het Hoofd van de plaatselijke lagere school, Lackson Kwangu, spant zich bijzonder in om goedkeuring op korte termijn te verkrijgen. 
 
Op onderstaande foto: Lackson Kwangu (links; hij co-ordineert het project ter plaatse en draagt zorg voor de communicatie met de overheid) en Ireen Kalwala (rechts; zij is verntwoordelijk geweest voor de bouw van de school); een docent laat zien welke bedrijfskleding voor de leerlingen is aangeschaft. SOZ wil in hen graag allen bedanken die bijgedragen hebben aan de realisatie van de school.
 

Pagina's