Afronding slaapzaal

De bouw van de eerste slaapzaal is afgerond (zie vooraanzicht op foto). Er is reeds een begin gemaakt met de bouw van de wasruimte. De verwachting is dan ook dat voor het einde van het jaar de eerste 35 meisjes hierin een huisvesting zullen kunnen krijgen.

Slaapplaatsen

Al snel na de oprichting van de school in Kalwala ontstond de behoefte aan slaapplaatsen voor de leerlingen. Sommigen van hen moeten zo ver lopen naar school dat ze onmogelijk dagelijks op en neer kunnen. Ze blijven dan doordeweeks ergens in het dorp overnachten en gaan in het weekend naar huis. De school heeft regelmatig ruimten beschikbaar gesteld die voor onderwijs bedoeld zijn, maar die situatie was verre van ideaal – geen wasgelegenheid, geen toezicht, de risico's laten zich raden. Vooral voor de meisjes werd de noodzaak als hoog ervaren. Maar gesprekken met schoolleiding en vertegenwoordigers van de ouders hebben tot de conclusie geleid dat ook voor de jongens een structurele voorziening wenselijk – zo niet noodzakelijk – is. Nogmaals, niet alleen voor comfort en hygiëne maar ook omdat het jongeren betreft die zich in een levensfase bevinden waarin toezicht en sturing belangrijk zijn.

Omdat de totale kosten van slaapzalen, inrichting en sanitaire voorzieningen aanzienlijk zijn, hebben de stichting School Support & Beyond en de Stichting Onderwijsprojecten Zambia besloten het project gezamenlijk te financieren en begeleiden. Het resulterende 'dormitory project' heeft een looptijd van 2 jaar, een begroting van 80.000 euro en als beoogd resultaat overnachtingsmogelijkheden voor 36 meisjes en 36 jongens. Bij dit alles gaat het niet alleen om de fysieke voorzieningen maar ook om de organisatorische structuur die moet resulteren in een 'thuis' voor de leerlingen in de meest brede betekenis van dat woord.

Het project startte half februari. De foto's laten de voortgang van de bouw zien half april. Op de plattegrond is aangegeven vanuit welke posities de foto's genomen zijn (de nummers corresponderen met de foto's in leesvolgorde; door op een foto te klikken krijgt men deze in een apart venster te zien). Zoals zichtbaar is betreft het hier alleen de slaapplaatsen zelf. De 'natte ruimte' wordt in een apart gebouw ondergebracht. Met de bouw daarvan wordt gestart zodra de slaapzaal klaar is.

Ieder van de slaapzalen bestaat uit 9 kamers met in iedere kamer 2 stapelbedden. Er is een hoofdingang in het midden en aan beide zijden is een nooduitgang. Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Ireen Kalwala – dochter van de oorspronkelijke stichter van het dorp. Zij is te zien op de eerste foto. Zij heeft destijds ook zorg gedragen voor de bouw van de leslokalen en practicum ruimten van de school. Wij zijn blij met haar bijdrage aan het project en delen de trots die zij op de foto zichtbaar uitstraalt.  

                                                                                             

 

 

 

Eetzaal

 

De eetzaal is nu vrijwel af. Door technische problemen heeft de bouw langer geduurd dan was voorzien. Hierbij moet wel beseft worden dat men in Kalwala nog totaal geen ervaring had met gebouwen van deze omvang. Tot nu toe waren slechts gebouwen neergezet met een breedte van 5 tot 6 meter en houten dakspanten. Tegen die achtergrond is de bouw van de eetzaal een prestatie waar ze best trots op kunnen zijn.

De bouw van de eetzaal en de keuken is tot stand gekomen dankzij de financiering door de stichting School Support and Beyond.

Omdat de hoogste klassen in oktober examen doen is de eetzaal tijdelijk in gebruik als examenzaal. Noodgedwongen halen de leerlingen het eten daarom op bij de keuken.

In overleg met de ouders is besloten om de bouw van een slaapzaal voor de meisjes en een slaapzaal voor de jongens de hoogste prioriteit te geven. Dat zal dan ook het volgende project worden

Ministerie van Onderwijs

Zoals we eerder schreven heeft het Ministerie van Onderwijs de verantwoordelijkheid voor de school overgenomen. Dit betekent niet dat er nu ineens geld in overvloed is maar wel dat het Ministerie naast het betalen van de lerarensalarissen geld beschikbaar stelt om de school stapsgewijs uit te bouwen en aan te passen aan de behoefte van de regio. Deze bijdrage wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het recentelijk gerealiseerde laboratorium voor het vak Science (natuurkunde, scheikunde en biologie).

De school heeft ook de beschikking gekregen over een waterpomp. Voorheen moest al het water uit de nabij gelegen rivier gehaald worden.
 

De overheid gaat ook docentenhuizen bouwen voor het groeiende aantal docenten. Het is belangrijk dat de docenten in de omgeving van de school wonen. Niet alleen omdat transport vaak een groot probleem is maar ook omdat meer van hen een bijdrage zullen leveren aan naschoolse activiteiten zodra ze in de buurt van de school wonen. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in de regio. Door de uitbouw van het nabij gelegen Chinsali tot provincie hoofdstad komen er veel nieuwe mensen in het gebied wonen en veel oude boeren voelen zich gedwongen naar andere gebieden te verhuizen; het van oudsher bestaande gemeenschapsgevoel moet hierdoor opnieuw opgebouwd worden.

De foto's hierboven links laat de oproep tot aanbesteding zien. Rechts zien we twee reeds eerder gebouwde docentenhuizen.
 

De foto hiernaast laat – op de achtergrond – het inmiddels in gebruik genomen administratie blok zien. SOZ heeft de bouw hiervan destijds gefinancierd. Naast de noodzaak van adequate voorzieningen voor administratievoering was de onderliggende gedachte dat door een gemeenschappelijke administratie en een gemeenschappelijke lerarenkamer voor de – toen nog gescheiden – middelbare school en vakschool een zekere mate van integratie van beide bereikt kon worden. Inmiddels zijn beide scholen opgegaan in de Secondary School waar alle leerlingen die de lagere school hebben afgerond vervolgonderwijs volgen.

Eén van de docenten heeft de ruimte voor het gebouw opgesierd met het standbeeld 'de student'.

 

 

Eerder is al gesproken over het – door School Support andBeyond gefinancierde – Schoollunch project. Doel van dit project is alle – ongeveer 1000 – leerlingen dagelijks een gezonde maaltijd te geven. Zonder deze maaltijd zouden ze de hele dag niets te eten hebben omdat de meesten van ver komen. Op de foto's de vrijwel afgebouwde keuken en de plaats waar het eten gekookt zal worden (hout wordt door de gaten naar binnen geschoven om het vuur brandende te houden). De laatste maand van 2014 hebben alle leerlingen dagelijks maispap als lunch gekregen. In 2015 zullen groenten en bonen aan het menu worden toegevoegd.

 

Ten behoeve van het  Schoollunch project wordt ook een eetzaal gebouwd. De omvang van de eetzaal – die overigens ook voor naschoolse activiteiten gebruikt zal gaan worden – is zodanig dat vooral de dakoverspanning een uitdaging vormde. Nu had men – tegen hoge kosten – een bouwbedrijf uit de hoofdstad kunnen laten komen maar er is voor gekozen de bouw te laten uitvoeren door de bouwopleiding van de school zelf. Uiteraard met als onderliggende gedachte dat op deze wijze waardevolle kennis wordt opgebouwd binnen de eigen gemeenschap. Helaas heeft deze keuze gezorgd voor vertraging doordat het berekende aantal dakspanten onvoldoende bleek. Zoals vaak in ontwikkelingssituaties kan hierbij de vraag gesteld worden wat belangrijker is: het product of het (leer)proces. De leerlingen die nu in het regenseizoen onder afdakjes hun eten moeten opeten zullen geneigd zijn om in dit geval te kiezen voor het product!

 

Het regenseizoen is weer in volle gang. Die periode moet benut worden om de mais voor het nieuwe jaar te verbouwen. Dat was traditioneel zo en geldt ook voor de schooltuin die in het kader van het Schoollunch project is aangelegd. Gemiddeld is de regen die in de periode november tot maart valt voldoende om een goede oogst mogelijk te maken. Maar er zijn ook mindere jaren. Daarom ligt het in de bedoeling om in de toekomst de schooltuin tevens te gaan bevloeien met water uit het nabij gerealiseerde stuwmeer.

Tot slot: de school verwacht op korte termijn de oprichting van een eigen stichting geformaliseerd te hebben. Onder auspiciën van deze stichting zal als eerste gestart worden met een project dat tot doel heeft een slaapzaal te realiseren voor de meisjes – in een latere fase ook voor de jongens – die van zodanig ver komen dat het onmogelijk is dagelijks naar huis te gaan. Over de oprichting van de stichting en het genoemde project later meer.

School Support & Beyond

Eind maart brachten Chris Hendriks van SOZ en twee vertegenwoordigers van School Support & Beyond (SS&B) een bezoek aan Kalwala. Doel van de reis betrof enerzijds een kennismaking tussen de vertegenwoordigers van SS&B en de betrokkenen van de school en het Ministerie in Zambia – SS&B sponsort en begeleidt het Schoollunch project dat tot doel heeft alle leerlingen van de scholen in Kalwala (inmiddels ruim 1000) dagelijks van een gezonde lunch te voorzien. Anderzijds wilden we een aantal actuele ontwikkelingen bespreken en prioriteiten bepalen voor de komende jaren.

Tot slot hebben we de gelegenheid benut om apparatuur en leermiddelen mee te nemen en een korte cursus projectmatig werken te geven aan schoolhoofden en beoogde projectleiders.

 

 

 

 

 

We gaan kort in op de belangrijkste ontwikkelingen in.

Zoals eerder aangegeven onderkent de Zambiaanse overheid in toenemende mate dat een verdere uitbouw van het beroepsonderwijs belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het land. Gekozen is voor een structuur waarbij het middelbaar onderwijs twee 'paden' kent: een academisch pad dat in principe opleidt voor het tertiair onderwijs en een beroepsgericht (vocational) pad. SOZ is blij met deze keuze omdat met name op het dunbevolkte platteland alleen met een verregaande integratie van de diverse schooltypen een voldoende mate van schaalgrootte kan worden gerealiseerd. Daarnaast geeft de structuur een basis om het grote statusverschil tussen 'white collar jobs' en 'blue collar jobs' te beperken. Zoals het rooster op de foto laat zien is in Kalwala de integratie van het beroeps onderwijs in de Secondary School – als één van de eerste in Zambia – al een feit. De lokale gemeenschap is erg blij met het feit dat nu iedereen die de lagere school verlaat – dat geldt niet alleen voor de plaatselijke lagere school maar ook voor de scholen in de omliggende dorpen – een plaats krijgt op de middelbare school.

De beroepsopleidingen die nu worden aangeboden zijn: bricklaying (metselaar), metalwork (metaalbewerking), woodwork (houtbewerking) en agriculture (landbouw). Deze laatste opleiding krijgt door het Schoollunch project een impuls omdat de leerlingen door de omvang van de schooltuin in de praktijk geconfronteerd worden met aspecten als planning en andere zaken die met schaalgrootte samenhangen.

In het kader van het Schoollunch project is door de leerlingen een schooltuin aangelegd. Zoals de foto van het maisveld laat zien kan gerekend worden op een goede oogst die dadelijk de basis gaat worden voor de lunch die de leerlingen dagelijks geserveerd gaan krijgen. De schooltuin wordt geleid door de docent van het vak landbouw. Er zijn natuurlijk wat aanloop problemen – zoals het onkruid dat geen rekening houdt met de schoolvakantie in december – maar de verwachting is dat op termijn de school meer kan produceren dan het zelf nodig heeft zodat met de verkoop van een deel van de oogst andere kosten afgedekt kunnen worden.

 

De fundering van de 'dining hall' is vrijwel gereed. De omvang van de hal moest worden bijgesteld ten opzichte van eerdere plannen omdat meer en meer leerlingen uit de omliggende regio naar de school komen. We komen nog terug op de strategische beleidskeuzen die samenhangen met de groei van de school.

 

 

 

Het administratieve blok (zie foto), dat volledig door de leerlingen van de school gebouwd wordt, nadert zijn voltooiing. Hoewel de bouw nog niet is afgerond wordt de ruimte tijdelijk benut om een klas van de middelbare school in onder te brengen. Zeker niet een gewenste situatie maar alternatieven zijn niet echt voor handen. Het Ministerie heeft toegezegd een aantal klaslokalen bij te bouwen. De notebooks waarmee een aantal werkplekken voor docenten zouden worden gerealiseerd zijn in verband met het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de staff room voorlopig toegevoegd aan het computerlab dat na schooltijd gebruikt kan worden door medewerkers van de school.

 

Doordat nabij de school de nieuwe hoofdstad van de provincie wordt gerealiseerd is sprake van een explosieve groei. Om de watervoorziening te kunnen garanderen is een stuwmeer aangelegd. Het water uit het meer zal primair voor drinkwater maar daarnaast ook voor bevloeiing van de schooltuin worden gebruikt.

 

 

 

Eerder werd gerefereerd aan de sterke groei van met name de middelbare school. De aanzuigende werking die de school laat zien is weliswaar gunstig in de zin dat nu meer kinderen een afgeronde opleiding kunnen krijgen, maar het geeft ook problemen. Zo zijn er steeds meer leerlingen die van ver komen. Lopend moeten zij een afstand afleggen van 10 tot 15 kilometer. Omdat dit bijna onmogelijk is – het zou tot 6 uur per dag kosten – blijven een aantal leerlingen in Kalwala overnachten. Voor de jongens is dat een beperkt probleem; zij vinden wel een slaapplek ergens in het dorp. Voor meisjes is het echter ongewenst dat zij zonder slaapplaats en toezicht ergens de nacht doorbrengen. Voor de meest urgente groep is daarom een tijdelijke voorziening gerealiseerd in een opslagruimte van de school (de foto toont een aantal van hen in de betreffende ruimte). Bedden zijn er niet en sanitaire voorzieningen van de school worden gebruikt. Duidelijk geen ideale situatie. Daarom hebben we met het hoofd van de school en de lokale autoriteiten een project uitgewerkt dat moet resulteren in een adequate overnachtingsmogelijkheid voor een beperkte groep studenten. Met de voorzieningen die nu binnen het Schoollunch project gerealiseerd worden kan de interne studenten de mogelijkheid worden geboden om in de ochtend en avond binnen het scholencomplex te eten.

Het projectvoorstel – gezocht zal gaan worden naar organisaties of personen die het project (mede) willen financieren – zal binnenkort op deze website gepubliceerd worden.

Een aantal keren is gerefereerd aan de sterke groei van de school. Deze groei heeft voordelen. Zo krijgen nu meer kinderen een afgeronde opleiding en kan door de omvang een breder pakket aan opleidingen worden aangeboden zonder dat dit tot inefficiënte inzet van apparatuur en docenten leidt. Maar het nadeel is met name de grotere afstand tussen huis en school. In plaats van het toenemende aantal leerlingen zou het beter zijn om het concept naar andere plaatsen in de regio te kopiëren op een zodanige wijze dat een min of meer optimale omvang gecombineerd wordt met een 'acceptabele' reistijd – hoewel met de bevolkingsdichtheid waar we over spreken ook dan nog voorzieningen voor overnachting nodig zullen zijn. Het zal nog een aantal jaren duren maar het is goed het ideaal plaatje als stip aan de horizon voor ogen te hebben.

Onderstaand youtube filmpje geeft een overzicht van het scholencomplex in de huidige ontwikkelingsfase.

Pagina's